Administrație Știri locale

ANUNŢ  DE  PARTICIPARE  LA  LICITAŢIE  DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Corni, localitatea Corni, Str. Octav Băncilă nr. 15, judeţul Botoşani,  Cod fiscal 3748503, telefon 0231588110, fax 0231588370, email: primariacornibotosani1@gmail.com, persoana de contact: Brehuescu Dorel
  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 2(două) bunuri imobile, terenuri în suprafaţă totală de 12.000 mp. situate în intravilanul comunei Corni, aparţinând domeniului privat al comunei Corni, având categoria de folosinţă curţi – construcţii, după cum urmează:

Imobil  în suprafaţă de 5000 mp., Număr Cadastral 52244 – Carte Funciară 52244

Imobil  în suprafaţă de 7000 mp., Număr Cadastral 52245 – Carte Funciară 52245

Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările ulterioare şi Hotărârii Consiliului local Corni nr. 85/31.10.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Corni, Str. Octav Băncilă nr. 15, judeţul Botoşani, Compartiment investiţii

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: de la sediul Comunei Corni, Str. Octav Băncilă nr. 15, judeţul Botoşani, Compartiment investiţii

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: preţul documentaţiei de atribuire este de 50,00 lei şi se achită în numerar la casieria Comunei Corni, Str. Octav Băncilă nr. 15, judeţul Botoşani

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:   25  aprilie 2023, ora 16,00

4. Informaţii privind ofertele: fiecare ofertant poate depune o singură ofertă

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 4 mai 2023, ora 10,00   

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Corni, localitatea Corni, Str. Octav Băncilă nr. 15,  judeţul Botoşani, la Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar „original” în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 4  mai 2023, ora 11,00 sala de şedinţe a Primăriei comunei Corni

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Botoşani – Secţia Contencios Administrativ, Municipiul Botoşani, Str. Maxim Gorki nr. 8, Botoşani/Romania, Cod postal 710171, tel. 023151379 /  fax. 0231531832, tr-botosani@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29  martie 2023

ABC-CON International