Administrație Știri locale

Comunicat de presă finalizarea proiectului „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Coșula, județul Botoșani”, cod SMIS 114302

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZAREA PROIECTULUI Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Coșula, județul Botoșani, cod SMIS 114302

 

UAT COMUNA COȘULA în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea cu succes a proiectului Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Coșula, județul Botoșani, cod SMIS 114302, având locația în Sat Pădureni, Comuna Coșula, județul Botoșani.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 16.06.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 57 luni, în perioada 01.04.2017 – 31.12.2021, având o valoare totală de 2.296.807,08 lei din care valoarea totală eligibilă 2.222.432,08 lei, valoarea contribuției publice 2.222.432,08 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.889.067,27 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 288.915,98 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în înflințarea de servicii sociale fără componentă rezidențială (centru de zi), în vederea prevenirii și/sau limitării unor situații de dificultate și vulnerabilitate și creării premiselor pentru o viață sanatoasă, productivă, participativă și independentă a persoanelor vârstnice din comuna Coșula, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente prin lucrări de reabilitare, modernizare și extindere, pentru asigurarea spațiului de funcționare a serviciilor sociale, socio-medicale și profesionale pentru minim 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate din comuna Coșula;

2. Crearea unui mediu prielnic pentru derularea de activități integrate care să contribuie la desfășurarea unei vieți normale, reducerea fenomenului de marginalizare socială și creștere a duratei de viață sănătoasă și a calității vieții persoanelor vârstnice din comuna Coșula aflate în dificultate, prin dotarea și amenajarea infrastructurii de servicii sociale (în conformitate cu standardele de calitate în domeniu);

3. Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din comuna Coșula și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea (licențierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi.

Rezultate obținute: infrastructura de servicii reabilitată, modernizată, extinsă și dotată în conformitate cu normativele tehnice în vigoare privind construcțiile civile cu funcțiuni sociale; servicii sociale specifice centrelor de zi, destinate persoanelor vârstnice din Comuna Coșula aflate în dificultate, licențiate; minim 100 de persoane vârstnice au beneficiat de serviciile oferite în cadrul centrului de zi, care urmăresc prelungirea și îmbunătățirea calității vieții acestora.

În ceea ce privește impactul investiției la nivelul Comunei Coșula, aceasta a determinat creșterea calității vieții persoanelor vârstnice prin accesul la servicii sociale prin crearea unui mediu prielnic pentru derularea de activități integrate care să contribuie la desfășurarea unei vieți normale, reducerea fenomenului de marginalizare socială și creștere a duratei de viață sănătoasă și a calității vieții persoanelor vârstnice aflate în dificultate. Indirect, impactul investiției a dus la diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din comuna Coșula și creșterea capacității autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea de servicii sociale specifice centrelor de zi.

Date de contact Beneficiar:

Acatrinei Mircia – Manager proiect

Adresa: Str. Petru Rares, nr. 30, cod postal 717063,

comuna Cosula, judetul Botosani

Tel. 0231.619.411

Fax 0231.619.411

E-mail cosulap@yahoo.com

website: www.primariacosula.ro