Administrație Știri locale

A fost avizat în Comisia Teritorială Moldova proiectul de ”Reconectare și restaurare luncă inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia, județele Botoșani și Iași” 

Comunicat de presă: În perioada 09-10 iulie 2020, Comisia teritorialǎ de avizare a documentaţiilor de evaluare a stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor de categorie C şi D pentru ZONA MOLDOVA s-a întrunit într-o şedinţă de lucru desfășurată în regim online.

Au fost supuse analizei 24 de documentaţii tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare și toate lucrările au fost avizate.

Două proiecte propuse spre finanțare de către A.B.A Prut-Bârlad denumite ”Reconectare și restaurare luncă inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia, județele Botoșani și Iași” și ”Reducerea riscului la inundații a Municipiului Tecuci, Județul Galați”  și un proiect al A.B.A. Siret aflat în stadiul de studiu de fezabilitate – ,,Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava, județul Suceava” au fost avizate de specialiștii din Comisia Teritorială Moldova, pas important în vederea obținerii finanțării. 

 

  

 

Comisia teritorialǎ de avizare a documentaţiilor de evaluare a stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor de categorie C şi D pentru ZONA MOLDOVA are ca scop avizarea documentaţiilor de expertiză la iazurile de decantare, depozite de deșeuri și mici baraje aflate în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare, postutilizare, conservare sau dezafectare, de pe raza administrativǎ a Administraţiei Bazinale de Apă Prut – Bârlad și a Administraţiei Bazinale de Apă Siret.

La şedinţele de avizare, organizate online au participat membrii comisiei de avizare stabiliți prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1349/03.07.2019.

În Registrul Național al Barajelor din România (REBAR) sunt inventariate 618 de lucrări pentru zona aferentă Comisiei Teritoriale de avizare Moldova (baraje de retenție, iazuri de decantare, depozite de deșeuri, lucrări hidrotehnice speciale) aflate sub incidența legislaţiei specifice domeniului siguranţei barajelor.

În ședințele comisiei, de la înființarea din 2004 până în prezent au fost analizate 382 documentații de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, ceea ce reprezintă un procentaj de 61,8 % lucrari autorizate.

În cazul micilor baraje, dintr-un total de 618 obiective, 31,8% sunt, încă, neautorizate. Obiectivele neautorizate sunt deţinute, de regulă, de societăţi aflate în insolvenţă, diferite alte entităţi comerciale private (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale etc.) şi au termen de conformare permanent. O situație deosebită se înregistrează în cazul autorităților locale, cu dificultăți în asigurarea resurselor financiare și umane necesare administrării în siguranță a acestor baraje.

Situaţia autorizării se ameliorează de la an la an, astfel că procentul barajelor neautorizate scade semnificativ. Este un fapt îmbucurător că la şedinţa de avizare din 9-10 iulie 2020 au fost autorizate pentru prima oară 5 baraje de mici dimensiuni.

 

  

 

Ca urmare a acţiunilor de verificare şi control în teren a acumulărilor din categoriile de importanţă C şi D, efectuate prin echipele inspecţiilor bazinale şi teritoriale a apelor, s-au desprins unele aspecte de natură tehnică şi juridică referitoare la aceste acumulări, printre care se pot aminti următoarele:

  • unele acumulări sunt golite, fără luciu de apă şi sunt chiar parţial dezafectate sau degradate;
  • lipsa fondurilor necesare finalizării unor lucrări de reabilitare, întreţinere, reparaţii, a construcţiilor hidrotehnice din cadrul obiectivelor verificate, dar şi pentru elaborarea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă.

Cu ocazia acestei întâlniri s-a acordat o atenție deosebită modului în care au fost gestionate viiturile din perioada 10-30 iunie 2020 produse pe râul Prut și celelalte râuri din aria de competență a Comisiei Teritoriale de Avizare Moldova (bazinul hidrografic Prut – Bârlad și bazinul hidrografic Siret). S-a constatat o bună funcționare a amenajărilor hidrotehnice din administrare, o bună organizare a activității de exploatare, o funcționare eficientă a fluxului informațional și o colaborare operantă cu ceilalți deținători de lucrări hidrotehnice și cu autoritățile implicate (M.A.I., U.A.T. uri, prefecturi etc).

Specialiștii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ai instituțiilor aflate sub coordonarea sa monitorizează în permanență situația tuturor barajelor din România. În contextul schimbărilor climatice și în fața noilor provocări pe care ni le rezervă natura, M.M.A.P., A.N. ”Apele Române” și instituțiile subordonate din domeniul apelor depun eforturi constante și susținute cu scopul de a menține climatul de siguranță necesar atât cetățenilor și a bunurilor acestora, cât și activităților socio-economice desfășurate de entitățile implicate în dezvoltarea țării și creșterii nivelului de trai.

 

Compartiment Relatii cu Presa 

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad

 

 

 ABC-CON International