Administrație

ANUNȚ:  „Infiintarea sistemului de supraveghere in comuna Prajeni, judetul Botosani”

  Comuna Prajeni, judetul Botosani intentioneaza sa achizitioneze achizitia de lucrari pentru obiectivul de investitie „Infiintarea sistemului de supraveghere in comuna Prajeni, judetul Botosani” prin achizitie directa si invita pe cei interesati sa depuna oferte in acest sens.

 1. Denumirea autoritatii contractante : Comuna Prajeni, judetul Botosani,
 2. Adresa :                         Comuna Prajeni, judetul Botosani;
 3. Procedura aplicata :  Atribuire directa
 4. Sursa de finantare :   Program PNRR si Bugetul local ;
 5. Valoarea  achizitiei:  731,020.00  lei , fara TVA
 6. Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut.
 7. Cod CPV 32323500-8 Sistem video de supraveghere
 8. Durata contractului  este  incepand cu data semnarii si se finalizeaza la data indeplinirii obligatiilor contractuale in sarcina partilor.Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
 9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile de la data deschiderii.
 10. Data limita de depunere a ofertelor : 06.12.2023, ora 12,00 la registratura Primariei comunei Prajeni, jud. Botosani.
 11. Conditii contract: garantia de buna executie  se va constitui in cuantum de  10 % din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de contract.
 12. Oferta va contine: Documente de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara. Se va respecta prevederile caietului de sarcini. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta si declaratie privind insusirea clauzelor contractuale (Formular 1) precum si Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul declara ca la elaborarea ofertei sale a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii(Formular 2).
 13. Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele:
 14. Formular de oferta (formular nr.3)
 15. Liste canitati lucrari   (Formulare )

Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Primariei comunei Prajeni,judetul Botosani,sau poate fi obtinuta in format electronic de la sediul Primariei comunei Prajeni,judetul Botosani in baza unei solicitari scrise .

Eventualele solicitari de clarificari la Scrisoarea de intentie si documentelor atasate se vor transmite pe adresa primariaprajeni@yahoo.com, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul institutiei Comuna Prajeni, judetul Botosani.