Prima pagină » Urban Serv SA angajează specialist achiziții publice
Economic Știri locale

Urban Serv SA angajează specialist achiziții publice

Societatea URBAN SERV SA Botoșani organizează în perioada 19 iulie-7 august 2023 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții vacante de execuție de Specialist achiziții publice, în cadrul Biroului Achiziții Aprovizionare, cod COR 332301.

Concursul pentru ocuparea postului de Specialist achiziții publice din cadrul societății URBAN SERV S.A. Botoșani va avea loc la sediul societății situat în strada 1 Decembrie, nr. 19, Botoșani, și va cuprinde următoarele probe:

– Selecția dosarelor: 01 august 2023.;

– Proba scrisă: 03 august 2023, ora 10:00;

– Interviul și proba practică (procedura de aciziție) – 07 august 2023 ora 10:00.

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19.07.2023 – 31.07.2023 inclusiv, ora 13:00.

Condiții generale de participare la concurs:

– are cetățenia română și domiciliul în România;

– cunoștințe limba română, scris și vorbit;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități medicale abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infrațiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepție situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

– nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;

– experiență în achiziții publice de minim 1 an;

– cunoștințe operare PC;

Acte necesare înscrierii:

– cerere de înscriere;

– declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– copie carte identitate;

– copie certificat naștere, certificat căsătorie;

– copie a diplomei de absolvire a studiilor superioare de specialitate;

– certificat curs achiziții publice;

– copie carte de muncă/adeverință care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor universitare;

– curriculum vitae;

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare cu mențiunea ”Apt pentru muncă”

– cazier judiciar.

Actelor solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității.

Bibliografie:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind acizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare al Contestațiilor;

– Ordinul nr. 1017/2019 privind aprobnarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat:

-Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Dosare cu actele necesare în vederea angajării vor fi depuse la secretariatul societății, din str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani.

Informațiile privind actele necesare pentru depunerea dosarelor, modul de organizare a selecției pot fi obținute la secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecție în vederea angajării/Biroul Resurse Umane la numărul de telefon 0231517912, interior 108, sau 0760685426.