Prima pagină » Sute de controale efectuate de ITM Botoșani în T4
Economic

Sute de controale efectuate de ITM Botoșani în T4În cursul trimestrului IV 2022, conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate 277 controale dintre care, 118 controale de fond și 16 controale având ca tematică respectarea de către angajatori a unor legi speciale din domeniul relațiilor de muncă. În cadrul acestor controale au fost intervievate  pe baza fișelor de identificare un număr de 189 persoane.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi 17 angajatori, au fost dispuse 246 măsuri de remediere a deficiențelor, s-a verificat modul de îndeplinire a 187 măsuri dispuse prin procesele-verbale încheiate la controalele anterioare, au fost aplicate 21 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 11 amenzi în valoare totală de 142.500 lei şi 10 avertismente scrise.

In vederea identificării și combaterii muncii nedeclarate,  în trim.IV au fost efectuate un număr de 275 controale, au fost depistate un număr de 10 persoane prestând activitate pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 8 angajatori cu amenzi în valoare de 120.000 lei și 3 avertismente scrise și au fost dispuse 8 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.În domeniile Relații de muncă, Muncă Nedeclarată, Contracte Colective de Muncă și Monitorizare ,în conformitate cu Program propriu de acţiuni al ITM Botoșani, pe parcursul trim. IV al anului 2022, au avut loc următoarele campanii și acțiuni:

Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților.

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii, furnizează date din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, prin eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori.

În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul trimestrului IV au fost eliberate 36 de adeverințe în baza documentelor existente în arhiva ITM și 5752 de certificate /rapoarte cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii, au fost preluate la sediul I.T.M. un număr de 764 registre electronice ale salariaților, au fost eliberate 330 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, s-au primit 82 de notificări privind încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori în vederea completării şi transmiterii registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Zilnic inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă Monitorizare Relații de Muncă sunt implicați în activități de organizare și distribuire a  carnetelor de muncă, prin colectarea de informații din bazele de date existente la nivelul instituției și înștiințarea titularilor pentru ridicarea acestora. La începutul perioadei de referinţă se aflau în evidența ITM Botoșani un număr de 10087 carnete de muncă, din care 37 au fost eliberate pe parcursul trimestrului IV.

În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022, inspectorii de muncă din compartimentul C.C.M.M.R.M. au soluţionat şi formulat răspunsuri la un număr de 335 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice.

În al IV-lea trimestru al anului 2022 inspectorii din cadrul compartimentului C.C.M.M.R.M. au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 5421 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestei acțiuni care se desfășoară pe parcursul întregului an, se are în vedere controlul angajatorilor care au cel puțin 21 de salariați, cu privire la respectarea prevederilor art. 129 din Legea nr.62/2011. În acest sens au fost efectuate 3 controale și au fost dispuse două măsuri de remediere pentru nerespectarea acestor prevederi legale de către doi angajatori.

Ca urmare a acțiunilor de informare a angajatorilor cu privire la obligațiile ce le revin privind negocierea colectivă, în trimestrul IV s-au înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani 21 contracte colective de muncă și 2 acte adiționale de prelungire a celor ce urmau să expire.

Acțiune de control prevăzută în planul de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea muncii ilegale a străinilor în anul 2022, încheiat între Inspectia Muncii și Inspectoratul General Pentru Imigrări

Pe parcursul trimestrului al IV-lea, s-au efectuat 2 controale comune cu lucrători din cadrul Biroului pentru Imigrări Botoșani și nu s-au constatat cazuri în care persoane străine să desfășoare muncă fără respectarea prevederilor legale în vigoare.

Concomitent cu aceste verificări, s-a urmărit și informarea angajatorilor cu privire la obligațiile ce le revin în temeiul O.G.nr.25/2014, privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor, combaterea muncii nedeclarate și angajarea ilegală a cetățenilor străini. De asemenea, răspundem cu celeritate tuturor solicitărilor venite de la Biroul pentru Imigrări Botoșani.

Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42,43

Campania s-a desfăşurat între 5 şi 7 octombrie 2022, s-au efectuat 17 controale şi s-au dispus 16 măsuri de remediere a deficienţelor constatate.

Campanie Națională  pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară

Campania s-a desfășurat în perioada 24-28.10.2022, au fost controlate  două societăți înregistrate ca agenți de muncă temporară, având în derulare un număr de 116 contracte de punere la dispoziție,  fără a fi  constatate  deficienţe .

Campanie Națională  pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr.156/2000 de către agenții de plasare forță de muncă

Campania s-a desfășurat în perioada 24-28.10.2022, au fost efectuate un număr de 8 controale, a fost aplicată o amendă în valoare de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor privind încheierea contractelor de mediere în formă scrisă între agentul de plasare a forţei de muncă şi solicitanţii locurilor de muncă, cu includerea elementelor prevăzute de legeși au fost dispuse 3 măsuri de remediere a deficienţelor constatate. În perioada de referință au fost mediate și angajate în străinătate un număr de 36 de persoane. 

Campanie Națională  pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională,  de către transportatorii rutieri, cod CAEN 4941 și 4931

Campania s-a desfășurat în perioada 07-11.11.2022, au fost controlați 18 angajatori șiau fost dispuse 28 de măsuri de remediere a deficienţelor constatate.

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani elaborează anual, un Program propriu de acţiuni, în conformitate cu Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în care sunt prevăzute activităţile pe care inspectorii de muncă urmează să le desfăşoare.

Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2022 sunt campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.

Conform situaţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în perioada 01.10.202231.12.2022, în cadrul acţiunilor de control au fost efectuate un numar de 163 controale, din care 19 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 103 produse.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 98 angajatori, au fost dispuse 240 măsuri de remediere, au fost verificate un numar de 104 măsuri dispuse anterior, au fost aplicate 214 sancţiuni contravenţionale, dintre care 10 amenzi în valoare de 68000 lei şi 204 avertismente.

Au fost comunicate 15 evenimente de către angajatori.

Au fost cercetate 14 evenimente de către angajatori şi avizate de I.T.M. şi 4 evenimente au fost cercetate de inspectorat şi avizate de Inspecţia Muncii. Au fost înregistraţi 10 accidentaţi în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii  şi Programului propriu de acţiuni pentru anul 2022 al Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, au avut loc următoarele campanii și acțiuni:

Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

Au fost controlate 18 unităţi, fiind constatate un număr de 34 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 34 măsuri, fiind sancţionaţi un număr de 18 angajatori cu 2 amenzi în valoare de 14.000 lei şi 32 avertismente.

Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale.

Au fost controlate 2 unităţi, fiind constatate un număr de 4 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 4 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 2 angajatori cu 4 avertismente.

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate 19 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 113 produse, nefiind constatate neconformităţi.

Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

În a doua etapă de control au fost controlate un număr de 6 unități cu 15 salariați, fiind constatate 20 neconformități față de prevederile legale în domeniu, pentru care au fost dispuse 20 măsuri de remediere, fiind aplicate 20 sancțiuni contravenționale cu avertisment.

Au urmat două etape de verificare a îndeplinirii măsurilor dispuse la controalele anterioare, nefiind constatate neconformități.

Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Au fost controlate 7 unităţi cu un număr total de 334 lucrători, fiind constatate un număr de 25 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 25 măsuri, fiind sancţionaţi un număr de 7 angajatori cu 1 amendă contravențională în cuantum de 7000 lei și 24 avertismente.

Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

Au fost controlate 7 unităţi, fiind constatată 1 deficienţă pentru care s-au dispus un număr de 7 măsuri fiind sancţionat un angajator cu un avertisment.

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 – 49 lucrători).

Au fost controlate 22 unităţi, fiind constatate un număr de 37 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 37 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 22 angajatori cu 37 avertismente.

Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul profesional.

Au fost controlate 5 unităţi, fiind constatate un număr de 12 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 12 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 5 angajatori cu 12 avertismente.

Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul comerțului cu ridicata (CAEN 46).

Au fost controlate 2 unităţi, fiind constatate un număr de 4 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 4 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 2 angajatori cu 4 avertismente.